Account
Powered by
be Ethias-Tour de Wallonie
World Tour 22 jul '24 - 26 jul '24
3/5 Arlon › La Roche-en-Ardenne 192km
4/5 Verviers › Herve 188km
5/5 Mouscron › Thuin 192km
fr Tour Alsace
Development Team 24 jul '24 - 28 jul '24
1/5 Sausheim › Sausheim 4km
2/5 Riedisheim › Ferrette 154km
3/5 Vesoul › La Planche des Belles Filles 132km
pl Princess Anna Vasa Tour
Women's Team 25 jul '24 - 28 jul '24
1/4 Toruń › Toruń 3km
2/4 Golub-Dobrzyń › Golub-Dobrzyń 116km
3/4 Golub-Dobrzyń › Golub-Dobrzyń 115km
cz Czech Tour
World Tour 25 jul '24 - 28 jul '24
1/4 Prostějov › Ostrava 151km
2/4 Zlín › Pustevny 172km
3/4 Moravská Třebová › Dlouhé stráně 134km
es Vuelta a Burgos
World Tour 05 aug '24 - 09 aug '24
1/5 Vilviestre Del Pinar › Burgos 168km
2/5 Valle De Mena › Complejo Karstico Ojo Guareña 161km
3/5 Bodegas Nabal Gumiel De izán › Lagunas De Neila 138km
es Donostia San Sebastian Klasikoa
World Tour 10 aug '24
1/1 San Sebastián › San Sebastián 236km
pl Tour de Pologne
World Tour 12 aug '24 - 18 aug '24
1/7 Wrocław › Karpacz 159km
2/7 Mysłakowice › Karpacz 15km
3/7 Wałbrzych › Duszniki-Zdrój 156km
fr Tour de France Femmes avec Zwift
Women's Team 12 aug '24 - 18 aug '24
1/8 Rotterdam › The Hague 124km
2/8 Dordrecht › Rotterdam 67km
3/8 Rotterdam › Rotterdam 6km

Algemene voorwaarden Fan Peloton

Hier staan de algemene voorwaarden voor leden van het Fan Peloton van Team Visma | Lease a Bike.

Artikel 1: Definities en Toepasselijkheid

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Fan Peloton: een drietal lidmaatschappen voor fans van Team Visma | Lease a Bike. Deze lidmaatschappen zijn verschillend van aard. Er kan zowel een gratis als één van de twee betaalde lidmaatschappen worden afgesloten.

b. Lid: de natuurlijke persoon of zakelijke klant (bedrijf) die een lidmaatschap heeft bij het Fan Peloton van Team Visma | Lease a Bike.
c. Lidmaatschap: het lidmaatschap van het Lid van het Fan Peloton bij Team Visma | Lease a Bike.

d. Betaald Lidmaatschap: Leden met een betaald Lidmaatschap krijgen onder meer toegang tot exclusieve content en kortingen bij partners van Team Visma | Lease a Bike
e. Team Visma | Lease a Bike: de rechtspersoon (in deze Team Yellow B. Cycling B.V., h.o.d.n. Team Visma | Lease a Bike) waarmee het Lid een Lidmaatschap is aangegaan).

1.2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst tussen Team Visma | Lease a Bike en Lid. Bij het aangaan van de Overeenkomst accepteert Lid deze Algemene Voorwaarden.


Artikel 2: Overeenkomst

De Overeenkomst tussen Team Visma | Lease a Bike en Lid komt tot stand door het afsluiten van een Lidmaatschap via teamvismaleaseabike.nl/fanpeloton.


Artikel 3: Betaling en Opzegging

3.1 Betaling

Betaling van het Lidmaatschap vindt plaats voorafgaand aan de bepaalde periode op de manier die het Lid heeft geaccepteerd bij het aangaan van het Lidmaatschap. De Lidmaatschapsprijzen en de betalingstermijnen die gelden zijn te vinden op teamvismaleaseabike.nl/fanpeloton. Bij automatische incasso wordt het lidmaatschapstarief geïncasseerd van het rekeningnummer dat het Lid aan Team Visma | Lease a Bike heeft opgegeven.

Bij niet tijdige betaling door het Lid, al dan niet door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens een ontoereikend saldo op de aangegeven rekening, is Team Visma | Lease a Bike gerechtigd herinneringskosten in rekening te brengen. Indien de betaling van het Lidmaatschap ook na aanmaning niet ontvangen is, is Team Visma | Lease a Bike gerechtigd de uitvoering van het Lidmaatschap op te schorten of met onmiddellijke ingang te beëindigen, onverminderd het recht van Team Visma | Lease a Bike om eventuele schadevergoeding en achterstallige betalingen te vorderen. Team Visma | Lease a Bike heeft in dat geval tevens het recht de (incasso)vordering over te dragen aan een incassobureau. De kosten hiervan zullen tevens in rekening worden gebracht van het Lid.

Alle Lidmaatschapstarieven zijn in euro’s en inclusief BTW. Lidmaatschapstarieven en andere mededelingen ten aanzien van de voorwaarden waaronder een Lid een Lidmaatschap verkrijgt zijn onder voorbehoud van spel- en typfouten.

Als het Lidmaatschap door het Lid tussentijds wordt gewijzigd naar een meeromvattend Lidmaatschap, wordt het eventueel door het Lid reeds vooruitbetaalde Lidmaatschapstarief naar rato verrekend met de prijs voor het nieuwe Lidmaatschap. Het Lid ontvangt hierbij niet opnieuw een welkomstpakket.

Het betaalde Lidmaatschap wordt maandelijks automatisch in rekening gebracht bij het Lid na het afsluiten van het Lidmaatschap. Een Lidmaatschap wordt aangegaan voor de opgegeven periode van 12 maanden. Tenzij anders vermeld in de aanbieding wordt daarna – behoudens opzegging via de accountomgeving op www.teamvismaleaseabike.nl – het Lidmaatschap automatisch voortgezet voor periode van 12 maanden.

3.2 Wijziging

Team Visma | Lease a Bike behoudt zich het recht voor de prijs van het Lidmaatschap gedurende de looptijd van het Lidmaatschap te wijzigen. Een dergelijke wijziging zal voor de wijzigingsdatum worden gepubliceerd op www.teamvismaleaseabike.nl.

3.3 Opzegging

Opzegging van een Lidmaatschap kan tegen het einde van de Lidmaatschapstermijn met een opzegtermijn van één maand, Na automatische verlenging na het verstrijken van het eerste jaar, kan er maandelijks worden opgezegd. Het Lid kan het Lidmaatschap opzeggen via de accountomgeving op www.teamvismaleaseabike.nl.

In het onverhoopte geval van het overlijden van een klant, eindigt het Lidmaatschap op het tijdstip, waarop het overlijden van de klant aan Team Visma | Lease a Bike is gemeld. In dat geval zal het Lidmaatschapstarief voor de nog niet verstreken Lidmaatschapsperiode worden gerestitueerd.


Artikel 4: Beëindigen Fan Peloton

Team Visma | Lease a Bike is gerechtigd om op ieder moment zonder opgave van reden het Lidmaatschap en daarbij horende voordelen te beëindigen. In dat geval is Team Visma | Lease a Bike alleen gehouden om het door het Lid vooruitbetaalde kosten van het Lidmaatschap terug te betalen.

Indien het Fan Peloton door omstandigheden stopt zal Team Visma | Lease a Bike de leden zo spoedig mogelijk informeren.

Team Visma | Lease a Bike is te allen tijde gerechtigd de omvang, inhoud, titel en lay-out van de door Team Visma | Lease a Bike uitgegeven Lidmaatschappen naar eigen inzicht te wijzigen. Daaronder is nadrukkelijk ook een eventuele naamswijziging van het Team in meegenomen.

Artikel 5: Aansprakelijkheid Team Visma | Lease a Bike en Leden

5.1. Team Team Visma | Lease a Bike is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. De Overeenkomst zal voldoen aan de redelijke verwachtingen die het Lid kan hebben van het Lidmaatschap.
5.2 Deelname geschiedt voor eigen risico van het Lid.5.3 Team Visma | Lease a Bike is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die het Lid mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan Team Visma | Lease a Bike toe te rekenen opzet of grove schuld.
5.4 Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.

5.5 Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van Team Visma | Lease a Bike voor schade van de Lid aangenomen moet worden, blijft de verplichting van Team Visma | Lease a Bike tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Team Visma | Lease a Bike ter zake van die schade uitkeert.


Artikel 6: Persoonsgegevens
Om het Lidmaatschap af te kunnen sluiten is het noodzakelijk een aantal persoonsgegevens in te voeren. Bij het afsluiten van het lidmaatschap gaat het Lid akkoord met de het privacy statement van Team Visma | Lease a Bike waarin onder andere wordt beschreven hoe de persoonsgegevens verwerkt worden: www.teamvismaleaseabike.nl


Artikel 7: Klachtenregeling
Team Visma | Lease a Bike organiseert het Fan Peloton met de grootste zorgvuldigheid. Toch kan er soms reden zijn voor een Lid om een klacht te hebben.
Een Lid dient een klacht met betrekking tot enige prestatie van Team Visma | Lease a Bike zo spoedig mogelijk nadat het gebrek of de schade is geconstateerd bij Team Visma | Lease a Bike te melden. De klacht wordt telefonisch of schriftelijk (fanpeloton@teamvismaleaseabike.com) ingediend bij Team Visma | Lease a Bike. De klacht dient volledig, duidelijk omschreven en eventueel voorzien te zijn van bewijsmiddelen. Team Visma | Lease a Bike beoordeelt de binnengekomen klacht binnen veertien dagen.